Pharmacies de garde

Antananarivo – date du :  21/11 au 28/11

VOLAHANTA
Anosibe près du rond point vers Soanierana
020 22 355 09/034 24 334 86/033 86 194 15

NANISANA
Route de Nanisana
020 22 520 29/032 03 520 29/034 05 750 29

IARIVO
Analakely en face Institut d’hygiène sociale
020 22 224 26/020 22 699 19/034 16 326 06

AMBANIDIA
Ambanidia
020 22 255 50

MAHAVOKY
Mahavoky Andravoahangy
020 22 255 51

67HA
face Eglise Luthérienne
020 22 253 61

Pharmacies ouvertes 24h/24 à Antananarivo

Pharmacie d’Ambohibao
020 22 444 33

Pharmacie d’Amboditsiry
020 22 414 14

Pharmacie d’Andoharanofotsy
033 11 311 04 / 22 079 84

Pharmacie Grazia Anosimasina Itaosy
034 67 733 62

Pharmacie La Colombe Itaosy
034 60 396 61

Pharmacie d’Avaradrano
020 22 423 65

Pharmacie d’Anosizato
020 22 631 43