Pharmacies de garde

Antananarivo – date du :  19/09 au 26/09

TOKY
Andrefan’Ambohijanahary
020 22 264 41/032 04 090 54

MAHAFALY
Soavimasoandro près terminus bus 165
034 10 937 11

PROGRES
Analakely
020 22 207 06/034 78 200 15

NAMONTANA
Namontana
034 23 899 93

DE LA CROIX DU SUD
Antanimena en face imprimerie NIAG
020 22 220 59 / 032 05 656 56

M PHARMACIE
Imm MAMA Ambalavao Isotry
034 02 652 55/020 22 665 22

Pharmacies ouvertes 24h/24 à Antananarivo

Pharmacie d’Ambohibao
020 22 444 33

Pharmacie d’Amboditsiry
020 22 414 14

Pharmacie d’Andoharanofotsy
033 11 311 04 / 22 079 84

Pharmacie Grazia Anosimasina Itaosy
034 67 733 62

Pharmacie La Colombe Itaosy
034 60 396 61

Pharmacie d’Avaradrano
020 22 423 65

Pharmacie d’Anosizato
020 22 631 43