Pharmacies de garde

Antananarivo – date du :  16/11 au 23/11

MAHAFALY
Près Terminus 165 Mahatony Ivandry
034 10 937 11

PROVIDENCE
Andohan’Analakely (près ex cinema Rex)
020 22 547 49

RALISON
Antanimena
020 22 226 14

RASOLONJATOVO
Anosy en face HJRA
020 24 570 38/034 64 838 61

ANDOHATAPENAKA
Route FDC près station Galana
020 22 670 70/034 02 670 70/032 12 670 70

SOARY
Iadiambola Ampasapito
020 22 410 58/032 11 248 05