Pharmacies de garde

Antananarivo – date du :  27/02 au 6/03

SANTE
Behoririka 1ère à droite après Station Shell
020 22 540 32/ 032 05 540 32 / 033 12 434 73 / 034 70 684 04

H
Andrefan’Ambohijanahary
032 05 111 65/034 14 011 65

NY AINA
Andravoahangy Ambony
020 22 229 95

AICHA
Près CENAM 67ha
020 22 620 02

RAKOTOARIVONY
Analakely en face lycée Rabearivelo
033 31 222 05/034 45 222 05

Pharmacies ouvertes 24h/24 à Antananarivo

Pharmacie d’Ambohibao
020 22 444 33

Pharmacie d’Amboditsiry
020 22 414 14

Pharmacie d’Andoharanofotsy
033 11 311 04 / 22 079 84

Pharmacie Grazia Anosimasina Itaosy
034 67 733 62

Pharmacie La Colombe Itaosy
034 60 396 61

Pharmacie d’Avaradrano
020 22 423 65

Pharmacie d’Anosizato
020 22 631 43