Législatives : la liste des 151 députés élus de Madagascar

2 Jul 2019

Cinq partis politiques autres que le TIM et l’IRD ont pu accéder à l’Assemblée nationale à Madagascar, suivant la proclamation du résultat officiel de ce 2 juillet par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Cette Assemblée nationale est composée de 84 issus de l’IRD, 16 issus du parti TIM, 46 indépendants et issus d’autres partis politiques. La Chambre Basse comporte actuellement 6 artistes, 10 anciens ministres ainsi que 50 anciens députés reconduits.

Région     ANALAMANGA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
1101        AMBOHIDRATRIMO RABENIRINA Maminiaina Solondraibe TIM
1101        AMBOHIDRATRIMO RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny IRD
1102        ANDRAMASINA ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina TIM
1103        ANJOZOROBE MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odo IRD
1104        ANKAZOBE RALALASON  Dera Harinjafimino IRD
1105        ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO RATSIMBAZAFY Alain Jean TIM
1105        ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO RATSIVAHINISOLO Andriniony IRD
1106        ANTANANARIVO AVARADRANO ANDRIAMBELOSOA Heriniaina IRD
1106        ANTANANARIVO AVARADRANO RANDRIAMBOLAINA Gerry TIM
1107        ANTANANARIVO I RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina TIM
1107        ANTANANARIVO I ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jo IRD
1108        ANTANANARIVO II RANDRIANARISOA Stanislas TIM
1108        ANTANANARIVO II RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera IRD
1109        ANTANANARIVO III RALAMBOMANANA Fenoherintsoa TIM
1109        ANTANANARIVO III RAFENOMANANTSOA  Tsirimaharo Ny Aina IRD
1110        ANTANANARIVO IV RAHASIMANANA Paul Bert IRD
1110        ANTANANARIVO IV RAMBOASALAMA Emilien TIM
1111        ANTANANARIVO V RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA IRD
1111        ANTANANARIVO V RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIA TIM
1112        ANTANANARIVO VI ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy TIM
1112        ANTANANARIVO VI RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime IRD
1113        MANJAKANDRIANA ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy IRD

 

Région  BONGOLAVA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
1201        FENOARIVOBE RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène IRD
1202        TSIROANOMANDIDY RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto IRD
1202        TSIROANOMANDIDY RAHOLIJAONA Harson INDEPENDANT RAHOLIJAONA HA

 

Région  ITASY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
1301        ARIVONIMAMO RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolon IRD
1301        ARIVONIMAMO RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges TIM
1302        MIARINARIVO RAKOTONDRASOA  Fetra IRD
1303        SOAVINANDRIANA RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa IRD

 

Région VAKINANKARATRA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
1401        AMBATOLAMPY RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta INDEPENDANT RAMIM S
1402        ANTANIFOTSY RAFIDIMANANTSOA Narson INDEPENDANT RAY DIA
1402        ANTANIFOTSY DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny IRD
1403        ANTSIRABE I JEAN FRANCOIS Michel TIM
1404        ANTSIRABE II RANDRIAMANAMPISOA Alfred IRD
1404        ANTSIRABE II RANDRIANANTENAINA  Olivier Antonny José TIM
1405        BETAFO FIAROVANA Lovanirina Celestin IRD
1406        FARATSIHO RASOLONJATOVO Honoré IRD
1407        MANDOTO RAKOTORAHALAHY Modeste TIM

 

Région   DIANA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
2101        AMBANJA DARKHOUI  Siritis INDEPENDANT DARKHAOUI SIRITI
2102        AMBILOBE ASSIMO Bruno IRD
2103        ANTSIRANANA I RAHELIHANTA Jocelyne IRD
2103        ANTSIRANANA I RAMENASON Rio Merci IRD
2104        ANTSIRANANA II RAYMOND INDEPENDANT RAYMOND
2105        NOSY-BE RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine IRD

 

Région  SAVA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
2201        ANDAPA RABENARY Jean INDEPENDANT RABENARY JEAN
2202        ANTALAHA NASIRA Julien INDEPENDANT NASIRA JULIEN
2203        SAMBAVA MAMANGY  Norbert INDEPENDANT MAMANGY NORBE
2203        SAMBAVA RAMILSON Ange Richard INDEPENDANT MAMANGY NORBE
2204        VOHEMAR EDIZARD INDEPENDANT FAM

 

Région  AMORON’I MANIA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
3101        AMBATOFINANDRAHANA RAZANAMAHASOA Christine Harijaona IRD
3102        AMBOSITRA ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien INDEPENDANT
3102        AMBOSITRA RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine INDEPENDANT RASOAZANANERA
3103        FANDRIANA RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena IRD
3104        MANANDRIANA ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa INDEPENDANT ANDRIANJANAHA

 

Région  ATSIMO-ATSINANANA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
3201        BEFOTAKA SUD RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol IRD
3202        FARAFANGANA FELICIEN Randrianantenaina INDEPENDANT COLONEL FELICIE
3202        FARAFANGANA RAHERIARIJAONA Régina Clarisse IRD
3203        MIDONGY SUD TOVONDRAY Retsanga Brillant De L Or INDEPENDANT TOVONDRAY Rets
3204        VANGAINDRANO RAMAHANDRISOA Edu Edmond IRD
3204        VANGAINDRANO JOHASY RAHARISOA Eléonore INDEPENDANT VANGAINDRANO T
3205        VONDROZO ANDRIANAMBININA Djohary Lee INDEPENDANT ANDRIANAMBININ

 

Région HAUTE MATSIATRA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
3301        AMBALAVAO RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian IRD
3302        AMBOHIMAHASOA RASOAMALALA Honorine IRD
3303        FIANARANTSOA I RAJOELINA  Andriami-harimanana  Seth IRD
3303        FIANARANTSOA I RAVELOSON Guillaume Narindrasana IRD
3304        ISANDRA VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie La IRD
3305        IKALAMAVONY RAHARIMAMPIONONA INDEPENDANT RAHARIMAMPION
3306        VOHIBATO RANDRIANATOAVINA Jean Martin INDEPENDANT COLONEL MARTIN
3307        LALANGINA RIVOTIANA Richard Jean Bosco IRD

 

Région IHOROMBE

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
3401        IAKORA RAKOTONIRINA Jimmy Joe INDEPENDANT JIMMY
3402        IHOSY RAKOTOMAMONJY  Neypatraiky André INDEPENDANT PATRAIKY MANAG
3403        IVOHIBE RANDRIANARISON Temis Tocle IRD

 

Région VATOVAVY-FITOVINANY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
3501        IFANADIANA ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot IRD
3502        IKONGO RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle IRD
3503        MANAKARA RASIDIMANANA INDEPENDANT RASIDY
3503        MANAKARA ANDRIANO  Giscard IRD
3504        MANANJARY ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace IRD
3504        MANANJARY MAMIHAJA Charlot INDEPENDANT HAJA
3505        NOSY VARIKA BAOFENO Micheline INDEPENDANT CELINE
3506        VOHIPENO TSABOTOKAY Honoré IRD

  

Région    BETSIBOKA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
4101        KANDREHO TSIKIVY Adrien IRD
4102        MAEVATANANA MBADE Jeannine Gabriel INDEPENDANT MME JEANNINE
4103        TSARATANANA RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamananten IRD

 

Région BOENY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
4201        AMBATO BOENI FERNAD Jeannot IRD
4202        MAHAJANGA I RAHANTANIRINA Lalao IRD
4202        MAHAJANGA I NICOLAS Stephan Alphonse INDEPENDANT NICOLAS STEPHA
4203        MAHAJANGA II RASALAMA Léon IRD
4204        MAROVOAY RAKOTONDRAVAO Georges IRD
4205        MITSINJO RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David INDEPENDANT MICHOU
4206        SOALALA SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph INDEPENDANT SOALALA MANDR

 

Région MELAKY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
4301        AMBATOMAINTY MANOLOSOA Felix IRD
4302        ANTSALOVA VELOMAHAZO Patrice IRD
4303        BESALAMPY MAMIZARA Yasmirah Loeticia INDEPENDANT MAMIZARA YASMI
4304        MAINTIRANO AFAKANDRO Alphonse IRD
4305        MORAFENOBE VONINAHITSY Jean Eugène RPSD VAOVAO

 

Région SOFIA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
4401        ANALALAVA DJAOSERA Irénée IRD
4402        ANTSOHIHY REMI IRD
4403        BEALANANA VOLAHAINGO Marie Thérèse IRD
4404        BEFANDRIANA NORD JONAH Parfait Prezaraly MATITA
4405        MAMPIKONY RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson INDEPENDANT RAPHAELIN SOLO
4406        MANDRITSARA RASOLOMANANA Beby Olivier IRD
4407        PORT-BERGE VELONTSARA Paul Bert IRD

 

Région ALAOTRA-MANGORO

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
5101        AMBATONDRAZAKA RAKOTONDRAZAFY José Alain IRD
5101        AMBATONDRAZAKA RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle TIM
5102        AMPARAFARAVOLA RABEKIJANA Solofo Hery TIM
5102        AMPARAFARAVOLA RAMAROSOA Emiline IRD
5103        ANDILAMENA RAKOTOARIMANANA Patrice INDEPENDANT RAKOTOARIMANA
5104        ANOSIBE AN’ALA BERNANDO Germain Berton Ndrianasy MDM
5105        MORAMANGA RAKOTONIRINA Augustin INDEPENDANT DG AUGUSTIN
5105        MORAMANGA RAJAOBELINA Lova Herizo IRD

 

Région ANALANJIROFO

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
5201        FENERIVE EST MICHELLE Bavy Angelica IRD
5201        FENERIVE EST MOHAMAD Ahmad IRD
5202        MANANARA NORD RASOLONIAINA Robert INDEPENDANT RASOLONIAINA R
5203        MAROANTSETRA DINAH Romual IRD
5204        SAINTE MARIE RAVONTY Tam Teon Luc Urbain IRD
5205        SOANIERANA IVONGO RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Wha IRD
5206        VAVATENINA RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelie IRD

 

Région  ATSINANANA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
5301        ANTANAMBAO MANAMPOTSY RANDRIANARIVELO Justin Abel IRD
5302        BRICKAVILLE SATRA Augustin INDEPENDANT SATRA
5303        MAHANORO RAKOTOSON  Hubert IRD
5304        MAROLAMBO RANDRIANASOLO Augustin INDEPENDANT RANDRIANASOLO
5305        TOAMASINA I NAHARIMAMY Lucien Irmah IRD
5305        TOAMASINA I RATSIRAKA Iarovana Roland MTS
5306        TOAMASINA II ROILAHY IRD
5307        VATOMANDRY RAZAFINANDRASANA Raulan INDEPENDANT RAZAFINANDRASA

 

Région ANDROY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
6101        AMBOVOMBE ANDROY MILAVONJY Andriasy Philobert INDEPENDANT MILAVONJY ANDRI
6101        AMBOVOMBE ANDROY HENRI Jean Michel IRD
6102        BEKILY JEAN Daniel Dit Manjosoa IRD
6103        BELOHA ANDROY RANDRIA Joseph INDEPENDANT RANDRIA JOSEPH
6104        TSIHOMBE MASY Goulamaly Marie Jeanne D’arc INDEPENDANT MASY GOULAMAL

 

Région ANOSY

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
6201        AMBOASARY SUD ANGELE Solange INDEPENDANT ANGELE SOLANG
6202        BETROKA RANDRIANASOLO Jean Nicolas GJMP
6203        TAOLANARO ZAFINANDRO Perle Bien Aimée IRD
6203        TAOLANARO RATSIMANDRIONA Aida Hardy IRD

 

Région ATSIMO-ANDREFANA

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
6301        AMPANIHY OUEST IDEALSON INDEPENDANT IDEALSON
6301        AMPANIHY OUEST TSARADIA Marco INDEPENDANT IDEALSON
6302        ANKAZOABO SUD PEPIN MICHOU IRD
6303        BENENITRA RANDRIANANDRAINA Théophile Christian INDEPENDANT RANDRIANANDRAI
6304        BEROROHA NAKANY Charly Zafimagnely IRD
6305        BETIOKY SUD RABENIRINA Jean Jacques IRD
6306        MOROMBE RAKOTOMALALA Lucien IRD
6307        SAKARAHA RAZAKANDRAINY Henri Dominique IRD
6308        TOLIARY I RABEHAJA Jean INDEPENDANT RABEHAJA JEAN
6308        TOLIARY I RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry IRD
6309        TOLIARY II ROCHELIN Houssen IRD
6309        TOLIARY II TSITARA  Rogers Osman INDEPENDANT TSITARA ROJERS

 

Région   MENABE

CIRCONSCRIPTION NOM ET PRENOMS ENTITE
6401        BELO SUR TSIRIBIHINA RABEMANANTSOA Herilala Jeannot IRD
6402        MAHABO RAVELOSON Ludovic Adrien INDEPENDANT LEVA
6403        MANJA FIENENA Richard Désiré IRD
6404        MIANDRIVAZO RICHARD Tsimahalefy Alexandrine IRD
6405        MORONDAVA CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot IRD